Kalendarium Tarnowskich Gór

28-12-2004
  1201 - pierwsza informacja o Reptach Śląskich 
1247 - dokument Władysława Opolczyka informujący o wydobywaniu rud ołowiu i srebra w rejonie Rept Śląskich 
1310 - pierwsza wiadomość o Starych Tarnowicach 
1354 - prawdopodobny rok śmierci Adama de Tarnowice - pierwszego znanego z imienia właściciela Tarnowic 
1402 - w źródłach pisanych pojawia się wieś Rybna 
1490 - odkrycie rudy srebra (samorodka) na terenie przyszłego miasta 
1519 - budowa pierwszych domów, a także powstanie pierwszego drewnianego kościoła 
1526 - połączenie osad w jedną gminę i nadanie aktu wolności górniczej Tarnowskim Górom przez Jana II Opolskiego 
1528 - wydanie Ordunku Górniczego (praw górniczych) i powstanie urzędu górniczego 
1529 - nadanie herbu i pieczęci miejskiej, pierwszy ratusz 
1531 - przebudowa kościoła na murowany, założenie szkoły ariańskiej, miasto liczy około 2000 mieszkańców i 246 domów 
1532 - margrabia Jerzy Brandenburczyk sprowadza niemieckich górników 
1534 - rewolta gwarków 
1548 - wszystkie domy w centrum mają latarnie do oświetlania ulic 
1556 - większość górników opuszcza miasto z powodu zarazy 
1559 - szczyt wydobycia kruszców 
1562 - nadanie Tarnowskim Górom nowego herbu przez Jarzego Fryderyka von Ansbacha 
1575 - margrabia Jerzy von Ansbach buduje zamek 
1599 - nadanie przywileju generalnego potwierdzającego prawa "wolnego miasta górniczego" 
1603 - miasto liczy 2 500 mieskańców 
1627 - splądrowanie miasta przez wojska duńskie w czasie wojny 30-letniej 
1630 - początki parafii katolickiej w mieście, susza i głód 
1643 - splądrowanie miasta prze wojska szwedzkie 
1646 - całkowity upadek górnictwa 
1652 - ponowne uruchomienie wydobycia i przetopu rudy srebra 
1654 - 800 mieszkańców 
1676 - zaraza w mieście, tarnogórzanie odbyli pierwszą pielgrzymkę do Piekar Śląskich 
1683 - miasto nawiedza król Jan III Sobieski w drodze na Wiedeń 
1690 - pożar części miasta 
1697 - miasto gości przyszłego króla Polski Augusta II 
1700 - miasto liczy około 500 mieszkańców 
1701 - pożar w całym mieście , wielkie zniszczenie 
1702 - epidemia ospy, odbudowa wypalonego ratusza 
1713 - przy ulicy Zamkowej powstaje szkoła jezuicka - pierwsze na śląsku polskie gimnazjum, miasto liczy około 1 200 mieszkańców 
1721 - początek numerowania domów 
1734 - miasto odwiedza król August III Mocny 
1736 - ulewne deszcze przez 73 dni powodują zniszczenie wszystkich zbiorów, z głodu zmarło 500 osób, tj. prawie połowa mieszkańców 
1742 - miasto przechodzi z austriackiego pod panowanie pruskie 
1746 - kolejny pożar w mieście 
1755 - całkowite zaniechanie prac górniczych 
1780 - założenie Bractwa Kurkowego (strzeleckiego), ukończenie budowy kościoła ewangelickiego 
1784 - wydobycie pierwszej bogatej rudy po okresie zastoju, budowa kopalni "Fryderyk" 
1786 - uruchomiono hutę ołowiu i srebra "Fryderyk" 
1786 - 03 XII - miasto nawiedza silne trzęsienie ziemi nie wyrządzając szkód 
1788 - uruchomienie pierwszej w Europie maszyny parowej służącej do odwadniania kopalni 
1790 - w mieście przebywa poeta J. Wolfgang Goethe 
1803 - powstanie pierwszej na ziemi bytomskiej szkoły górniczej 
1804 - miasto odwiedził Józef Wybicki, twórca hymnu narodowego 
1806 - splądrowanie miasta przez wojska napoleońskie 
1810 - założenie cmentarza żydowskiego 
1820 - w mieście przebywał car Rosji Aleksander I 
1821 - miasto odwiedza literat Julian Ursyn Niemcewicz 
1832 - zburzenie bram miejskich - jako ostatnia - brama wrocławska, budowa pierwszej synagogi 
1840 - 3 150 mieszkańców, budowa miejskich wodociągów 
1855 - rozpoczęcie budowy dworca kolejowego, uruchomienie połączenia kolejowego z Opolem, w mieście żyje około 5 300 mieszkańców 
1859 - połączenie kolejowe z Bytomiem i Chebziem 
1865 - zbudowana została gazownia Jakuba Kroesslera, miasto oświetla 55 lamp gazowych 
1870 - otwarto gimnazjum realne (ob. Liceum im. S. Staszica) 
1873 - utworzenie powiatu tarnogórskiego, miasto liczy ponad 7 000 mieszkańców 
1884 - uruchomienie wodociągu, połączenie kolejowe z Lublińcem, szczyt wydobycia kopalni "Fryderyk" 
1888 - bardzo ostra zima - zamarzło wielu mieszkańców 
1889 - zakończono budowę dworca kolejowego 
1895 - ukończono budowę gmachu sądu 
1898 - ukończono budowę obecnego ratusza (po dwóch latach budowy) 
1900 - miasto liczy 11 850 mieszkańców 
1903 - założono Park Miejski 
1910 - zkończenie wydobywania w mieście rud srebra i ołowiu 
1922 - 25 VI - do miasta wkracza wojsko polskie pod dowództwem gen. S. Szeptyckiego - miasto wraca do granic Polski 
1927 - decyzja o budowie miejskiej kanalizacji 
1931 - Tarnowskie Góry liczą 15 770 mieszkańców 
1933 - zamknięcie huty "Fryderyk" w Strzybnicy 
1934 - otwarcie Muzeum Miejskiego oraz szkoły muzycznej 
1939 - 2 IX - wojska niemieckie wkraczają do miasta, podpalenie synagogi 
1941 - miasto liczy 17 000 osób 
1945 - 24 I - do miasta wkracza wojsko radzieckie 
1946 - miasto liczy 18 427 mieszkańców 
1953 - powstaje Stowarzyszenie Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej (ob. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej) 
1957 - po raz pierwszy zorganizowano "Dni Gwarków", ukazuje się Tygodnik Ziemi Tarnogórskiej "Gwarek" 
1959 - ponowne otwarcie Muzeum Miejskiego 
1969 - powstaje droga obwodowa tzw. obwodnica 
1970 - budowane są osiedla mieszkaniowe: "Osada Jana", "Fazos", "Przyjaźń", "Andersa" 
1971 - miasto liczy około 35 000 mieszkańców, działa 8 dużych zakładów produkcyjnych 
1972 - otwarcie wiaduktu dorgowego nad węzłem kolejowym 
1975 - w wyniku reformy administracyjnej kraju zniesiono powiaty, zmiana granic miasta 
1977 - miasto liczy około 63 000 mieszkańców 
1990 - utworzenie samorządu terytorialnego, rozpoczęła się gazyfikacja większości dzielnic miasta (trawała do 1994 r.) 
1995 - odłączeine się od miasta dzielnicy Miasteczko Śląskie z Bibielą, Żyglinem i Żyglinkiem 
1996 - oddano do użytku wysypisko odpadów komunalnych w Rybnej 
1997 - otwarto dwupoziomową Halę Targową 
1999 - utworzono powiat tarnogórski 
2001 - zakończono budowę Parku Wodnego, miasto liczy około 64 000 mieszkańców 
2002 - przywrócenie miastu herbu nadanego w 1562 r. przez Jerzego Fryderyka von Ansbach

Z galerii

Pałac Mieroszewskich w Będzinie
Pałac Mieroszewskich w Będzinie, Łukasz Piernikarczyk
Z galerii

Polecamy

Polecamy

Polecamy

Anna i Łukasz Piernikarczyk - Tarnowskie Góry i okolice

Strona główna | Zabytki | Historia | Rekreacja | Ogłoszenia | Galeria | Forum